Privacy


Privacyverklaring


1. Algemeen: In deze privacyverklaring willen wij transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In elk geval houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Belgische privacywet van 8 december 1992 en de Algemene Verordening Gegevensverwerking (EU Verordening 2016/679). Dit brengt met zich mee dat: – uw persoonsgegevens enkel worden verwerkt voor de doeleinden opgesomd in deze privacyverklaring; – de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot hetgeen nodig is voor die doeleinden; – wij uw toestemming vragen om je persoonsgegevens te verwerken indien nodig; – wij passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; – wij geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; – wij op de hoogte zijn van uw rechten als betrokken persoon, deze willen respecteren en u hierover willen informeren. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden opgenomen in deze privacyverklaring is Dansschool DIOP vzw, Begijnestraat 80, 9230 Wetteren, dansschooldiop@hotmail.com. Alle vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens kan u stellen via dansschooldiop@hotmail.com.


2. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden: Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en op basis van een gerechtvaardigd belang voor de volgende doeleinden: Voor bestuursleden, medewerkers, vrijwilligers en personeel: – personeelsbeheer: personeelsadministratie, administratie medewerkers, vrijwilligers en bestuurders, lidmaatschap en verzekering, opleidingen, aanvragen subsidies. – organisatie van activiteiten: lessen, dansvoorstellingen, danswedstrijden, danskampen en evenementen. Voor leden: – ledenbeheer: inschrijvingen, lidmaatschap en verzekering, ledenlijsten en contactgegevens, medische fiches, bestellingen clubkledij en gadgets, aanvragen subsidies. – organisatie van activiteiten: lessen, dansvoorstellingen, danswedstrijden, danskampen en evenementen Om u op de hoogte te houden van onze activiteiten (direct marketing), om beeldmateriaal en foto’s te verwerken voor commerciële doeleinden en om onze dansschool te promoten, vragen wij bij inschrijving uw goedkeuring om uw gegevens voor deze doeleinden te gebruiken. Deze goedkeuring kan altijd teruggetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking van deze goedkeuring. Persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 18 jaar) worden enkel verwerkt mits goedkeuring van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.


3. Welke persoonsgegevens? In het kader van voormelde doeleinden verwerken wij de volgende persoonsgegevens: – identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail. – persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum. – gevoelige gegevens: medische fiches (enkel mits voorafgaande schriftelijk goedkeuring).


4. Wie verwerkt uw persoonsgegevens? – bestuursleden. – personeelsleden. – medewerkers. – vrijwilligers.


5. Worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan derden? Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan Danssport Vlaanderen in het kader van lidmaatschap, verzekeringen, subsidies, deelname of organisatie van danswedstrijden, alsook aan de overheid voor het bekomen van subsidies. Loonadministratie verloopt via SD WORX. Uw persoonsgegevens worden ook doorgegeven aan bestuursleden, personeelsleden, medewerkers en vrijwilligers in het kader van de opgegeven doeleinden en voor zover nodig. Uw persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan derden waarmee wij een verwerkingsovereenkomst hebben gesloten of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.


6. Bewaartermijn: Persoonsgegevens worden bijgehouden gedurende de periode van lidmaatschap en tot 12 maanden daarna. Daarna worden deze gegevens verwijderd.


7. Beveiliging van de gegevens: Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking: – Alle personen die namens Dansschool DIOP van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. – We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. – Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. – We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. – Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


8. Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens: U heeft recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van uw persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Tevens kan u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.